Фактури и плащания

Помощ

 • е-Фактура

  Получавайте своята месечна фактура в удобен електронен вид. Вижте как по-добре да я разчитате. 


 • Описание на фактура

  Разгледайте подробното описание на месечната фактура, за да се ориентирате лесно и бързо в информацията за ползваните услуги, такси и отстъпки.

 • Отказ от хартиена фактура

  А1 Ви дава възможността да се включите в инициативата за опазване на околната среда, като в същото време оставате информирани. Откажете се от месечната си хартиена фактура и я получавайте в електронен формат.

 • Детайлизирана справка /разпечатка/

  • Детайлизирана справка за използваните услуги се издава единствено за период до 6 /шест/ месеца назад. Всеки абонат по договор с А1 България може да заяви издаването на детайлизирана справка на хартиен носител по цени, предвидени в Ценоразписа на дружеството. Детайлизираната справка на хартиен носител се издава в срок до 14 /четиринадесет/ работни дни, считано от датата на заявяването й. Срокът не е обвързващ за страните.
  • Детайлизираната справка, предоставяна при ползване на Услугата „Електронна фактура“ е безплатна за абонати по договор с А1 България. Детайлизирани справки за изминал период от време, при наличието на регистрация за Услугата „Електронна фактура“ за абонати по договор с А1 България, също са безплатни. За избягване на всяко съмнение не се предоставя достъп до детайлизирани справки за период преди извършването на регистрация за Услугата „Електронна фактура“.
  • Детайлизираната справка за потребители на предплатени услуги се заявява само в магазин на А1 България и се предоставя на хартиен носител в срок от 30 дни от датата на заявяването. За потребителите на предплатени услуги не е предвидена възможност за предоставяне на детайлизирани справки за бъдещи периоди, както на хартиен носител, така и по електронен път.